Monitoring 24/7
 Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Procena rizika predstavlja sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.


U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (“Sl. Glasnik R.S.” br. 101/05), poslodavac kao odgovorno lice mora da donese Akt o proceni rizika na random mestu i u radnoj okolini.

Ovo je ujedno i najznačajniji Akt u ovoj oblasti koji sadrži prepoznate rizike na radnim mestima kod poslodavca. Sadržina ovog Akta definisana je u Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na random mestu i u radnoj okolini (“Sl. Glasnik R.S.” br. 72/06 i 84/06 – ispr.).

Akt o proceni rizika sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Procena rizika i mere koje poslodavac utvrdi aktom o proceni rizika obezbeđuju se primenom propisa o bezbednosti o zdravju na radu i drugih propisa, a primenjuju se radi otklanjanja opasnosti i stetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, odnosno radi otklanjanja ili umanjenja rizika, u obimu kojim se sprecavaju povreda na radu, ostecenje zdravlja ili oboljenje zaposlenog.

Za donosenje ovog akta zadužene su organizacije koje poseduju licencu i jedino one kao takve mogu doneti akte.

Posedujemo sve potrebne dozvole i licencu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *